7 კვირა

12 დეკემბერი ..
.. 18 დეკემბერი


20) ეთერიფიკაციის რეაქცია. მარტივი და რთული ეთერები. მიღება და ჰიდროლიზი.
 


20) ეთერიფიკაციის რეაქცია. მარტივი და რთული ეთერები. მიღება და ჰიდროლიზი.
       

 

 

ნახ. 1 ნეიტრალიზაციისა და ეთერიფიკაციის რეაქციების მსგავსება

 

 

ნახ. 2 მარტივი ეთერის წარმოქმნის რეაქციის სქემა, პროცესში მონაწილე ნაერთების კლასიფიკაციით

 

 

 განხილული პრეზენტაცია 1