5 კვირა

21 ოქტომბერი ..
.. 27 ოქტომბერი


ქვიზი (8-18 ქულა)
 

 

IV და V ჯგუფები

 ოთხშაბათს. 23 ოქტომბერს.
 

I და II ჯგუფები

 ხუთშაბათს. 24 ოქტომბერს.
 

III ჯგუფი

 პარასკევს25 ოქტომბერს.

 

მზადება ქვიზისათვის

   გაცნობებთ:
 
  სესიის
ხანგრძლივობას შეადგენს 50 წუთი.
   თქვენთვის საჭირო ატრიბუტიკას წარმოადგენს: მხოლოდ ქიმიურ ელემენტთა პერიოდული სისტემა და საწერი კალამი.
  
ქვიზის სესიაში მონაწილეობა შესაძლებელია, მხოლოდ თქვენთვის დანიშნულ დროს განრიგის მიხედვით.
გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება რომ:
დანიშნულ დროსგან აცდენილად გამოცხადებული სტუდენტისათვის განმეორებითი შეხვედრა არ არის გარანტირებული.

 

VI & V
ჯგუფები

ქვიზის განრიგი
გახსნა

შედგა
23 ოქტომბერს

II & I
ჯგუფები

ქვიზის განრიგი
გახსნა

შედგა
24 ოქტომბერს

III
ჯგუფი

ქვიზის განრიგი
გახსნა

შედგა
2
5 ოქტომბერს

 

სავარჯიშო ნიმუში 11
საბეჭდი ვერსია: quiz(exe11).pdf

 ქვიზის საკონტროლო ბილეთის ეგზემპლარები

სავარჯიშო ნიმუში 12
ელექტრონული ვერსია: quiz(exe12).docx
       
სავარჯიშო ნიმუში 11
(პასუხებით): quiz(exe11).pdf
   
 

ქვიზის შედეგები

 

ფრიადი

91 - 100%

ძალიან კარგი

81 - 90%

კარგი

71 - 80%

დამაკმაყოფილებელი

61 - 70%

საკმარისი

51 - 60%

ვერ ჩააბარა

41 - 50%

ჩაიჭრა

0 - 40%

ნაშრომი გაბათილდა

0%

არ გამოცხადდა

0%

 
 

 დანიშნულ სესიაზე დასწრების მაჩვენებელი

 

 ქვიზში მონაწილეთა შედეგების სტატისტიკური მონაცემი.

 

ქვიზში მონაწილეთა (83 სტუდენტი) შედეგების სტატისტიკური მონაცემი.

 

 

მთლიანი კურსის (124 სტუდენტი) აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელი ქვიზის მიხედვით.