14 კვირა

24 დეკემბერი ..
..
29 დეკემბერი


30) ქიმიურ-ლაბორატორიული ამოცანების ამოხსნის დასწავლა
6; 8 და 9 ტიპის ამოცანები

 

 

სახელმძღვანელო 2    განხილულია სამი ახალი ტიპის ამოცანა
 
სავარჯიშო 2
(პასუხებით)
 ყურადღება! შესასრულებლად სავალდებულო ამოცანები.
გამოქვეყნებულია ამოცანების სწორი პასუხები.