13 კვირა

17 დეკემბერი ..
..
23 დეკემბერი


27) რეაქციის მიხედვით მორეაგირე ნივთიერებათა რაოდენობების სტექიომეტრული დაანგარიშება.
28) ნივთიერებაში ქიმიური ელემენტების მასური წილის გამოთვლა.
29) მოცემული კონცენტრაციის ხსნარების მიღება.
1; 2; 3; 4; 5 და 7 ტიპის ამოცანები

 

 

სახელმძღვანელო 1   განხილულია შემდეგი ტიპის ამოცანები: 1, 2, 3, 4, 5 და 7
 
სავარჯიშო 1
(პასუხებით)
ყურადღება! შესასრულებლად სავალდებულო ამოცანები.
გამოქვეყნებულია ამოცანების სწორი პასუხები.
     
სავარჯიშო 1
(ამოხსნით)
შეადარეთ თქვენს მიერ შესრულებული დავალებები ამ ბმულზე მოყვანილი სასწავლო ამოცანების ამოხსნებთან.