11 კვირა

2 დეკემბერი ..
..
8 დეკემბერი


შუალედური გამოცდა (9-20 ქულა)
 

 

IV და V ჯგუფები

 ოთხშაბათს. 4 დეკემბერს.
 

I და II ჯგუფები

 ხუთშაბათს. 5 დეკემბერს.
 

III ჯგუფი

 პარასკევს 6 დეკემბერს.

 

მზადება შუალედური გამოცდისათვის

   გაცნობებთ:
 
  სესიის
ხანგრძლივობას შეადგენს 50 წუთი.
   თქვენთვის საჭირო ატრიბუტიკას წარმოადგენს: მხოლოდ ქიმიურ ელემენტთა პერიოდული სისტემა და საწერი კალამი.
  
ქვიზის სესიაში მონაწილეობა შესაძლებელია, მხოლოდ თქვენთვის დანიშნულ დროს განრიგის მიხედვით.
გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება რომ:
დანიშნულ დროსგან აცდენილად გამოცხადებული სტუდენტისათვის განმეორებითი შეხვედრა არ არის გარანტირებული.

 

VI & V
ჯგუფები

გამოცდის განრიგი
გახსნა

შედგა
4 დეკემბერს

II & I
ჯგუფები

გამოცდის განრიგი
გახსნა

შედგა
5 დეკემბერს

III
ჯგუფი

გამოცდის განრიგი
გახსნა

შედგა
6 დეკემბერს

 

 

სავარჯიშო ნიმუში
semiexam_ya.pdf

 შუალედური გამოცდის ბილეთის ეგზემპლარი

   
   

შუალედური გამოცდის შედეგები

 

 დანიშნულ სესიაზე დასწრების მაჩვენებელი

 

 

 შუალედურ გამოცდაზე მონაწილეთა შედეგების სტატისტიკური მონაცემი.

 

 

 შუალედურ გამოცდაზე მონაწილეთა (87 სტუდენტი) შედეგების სტატისტიკური მონაცემი.

 

 

 

 

 შუალედურ გამოცდაზე მონაწილეთა (87 სტუდენტის) მიერ მიღებული ქულების ჩათვლა.

 

 

 

 

 შუალედურ გამოცდაზე მთლიანი კურსის (124 სტუდენტის) მიერ მიღებული ქულების ჩათვლა.