პროგრამის სილაბუსი
სახელმძღვანელო

კვირა

კალენდარული დიაპაზონი

თემატიკა

სათაური

1 კვირა

23 მარტი -
29 მარტი

შესავალი

· ბიოქიმიის საგნის მიზანი, ამოცანები, განვითარების ისტორია და პერსპექტივები;
· კავშირი სხვა დისციპლინებთან (სპორტი);
· ცოცხალი და არაცოცხალი. მსგავსება და განსხვავება.ცოცხალი ორგანიზმების
ძირითადი თვისებები;
· მეტაბოლიზმი, კატაბოლიზმი, ანაბოლიზმი.

2 კვირა

30 მარტი -
5 აპრილი

ციტოქიმია

· უჯრედის თერმოდინამიკა. უჯრედში მიმდინარე რეაქციების თერმოდინამიკური დახასიათება;
· ენერგია. თავისუფალი ენერგია. ენტროპია;
· ცოცხალი ორგანიზმები - როგორც ღია სისტემა. წვა. უჯრედის სტრუქტურულ-მოლეკულური ორგანიზაცია.

3 კვირა

6 აპრილი -
12 აპრილი

ცილები

· α-ამინომჟავები. ცილები. ზოგადი დახასიათება;
ამინო და კარბოქსილის ჯგუფის თვისებები;
· ცვლადი და შეუცვლელი ამინომჟავები. ცილების განმარტება. ცილების კლასიფიკაცია და დახასიათება. ცილის ფუნქციები;
· ნუკლეინის მჟავები. დენატურაცია.

4კვირა

13 აპრილი -
19 აპრილი
· ცილები. პეპტიდური ბმა;
· ცილის სტრუქტურული ორგანიზაცია;
· ცილის იზოელექტრული წერტილი.

5 კვირა

20 აპრილი -
26 აპრილი
· ფერმენტები. ზოგადი მიმოხილვა;
· მსგავსება და განსხვავება ფერმენტებსა და არაორგანულ კატალიზატორებს შორის;
· ფერმენტების სტრუქტურულ-ფუნქციური ორგანიზაცია;
· ფერმენტების ნომენკლატურა და კლასიფიკაცია. კოფერმენტები.

6 კვირა

27 აპრილი -
3 მაისი
· ფერმენტები: ფერმენტების მოქმედების მექანიზმი და კინეტიკა;
· ფერმენტული რეაქციების რეგულაცია. აქტივატორები და ინჰიბიტორები;
· კონკურენტული და არაკონკურენტული ინჰიბირება.

7 კვირა

4 მაისი -
10 მაისი

ნახშრწყლები

· ნახშირწყლები. კლასიფიკაცია და ნომენკლატურა;
· მონოსაქარიდები. მისი ნაწარმები;
· ოლიგოსაქარიდები. პოლისაქარიდები. სახამებელი. გლიკოგენი.

8 კვირა

11 მაისი -
17 მაისი
· ნახშირწყლების მეტაბოლიზმი;
· გლიკოლიზი. გლიკოგენის დაშლა. გლიკოგენოლიზი;
· გლუკოზის ანაერობული გლიკოლიზი: გლიკოლიზის პირველი, მოსამზადებელი ეტაპი.