2 კვირა

30 მარტი - 5 აპრილი

ციტოქიმია


უჯრედის თერმოდინამიკა. უჯრედში მიმდინარე რეაქციების თერმოდინამიკური დახასიათება;
ენერგია. თავისუფალი ენერგია. ენტროპია;
ცოცხალი ორგანიზმები - როგორც ღია სისტემა. წვა. უჯრედის სტრუქტურულ-მოლეკულური ორგანიზაცია.
 

 

  სემინარი და საშინაო მასალები
   
ენტროპია: https://ka.wikipedia.org/wiki/თერმოდინამიკური_ენტროპია
ენტალპია: https://ka.wikipedia.org/wiki/დნობის_კუთრი_სითბო