1 კვირა

23 მარტი - 29 მარტი

შესავალი


ბიოქიმიის საგნის მიზანი, ამოცანები, განვითარების ისტორია და პერსპექტივები;
კავშირი სხვა დისციპლინებთან (სპორტი);
ცოცხალი და არაცოცხალი.მსგავსება და განსხვავება.ცოცხალი ორგანიზმების ძირითადი თვისებები;
მეტაბოლიზმი, კატაბოლიზმი, ანაბოლიზმი.
 

 

 მულტიმედია
პრეზენტაცია (ი. ჩაგანავა) პრეზენტაცია (მ. გარუჩავა)